fbpx

Opis przedsięwzięcia:

„Budowa Elektrowni Słonecznej Kokoszczyn IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy  9MW”

Wartość inwestycji: 25 725 056,40 zł

Pożyczka NFOŚiGW: 3 136 752,00 zł

Dofinansowanie Przedsięwzięcia w formie Pożyczki w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego  ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020